משנה חינוכית

התפיסה הבית ספרית:

בבסיס התפיסה מבנה ארגוני המותאם ליצירת תהליכי התחנכות מתמשכים,אישיים, חברתיים, דיאלוגיים, בהקשרים ורלוונטיות לעבר, להווה  לעתיד הפרט המתפתח והחברה אליה הוא משתייך. 

את עקרונות התפיסה החינוכית ניתן להציג במודל ה-DNA  הניסויי: תהליכי ההתפתחות מתנהלים בשני צירים, האישי-לימודי והאישי-חברתי. לימודי אישי- קיום למידה אינטלקטואלית חקרנית מבוססת חשיבה ביקורתיות ורפלקציה. חברתי-פיתוח כלים חברתיים לקיום מערכות יחסים ודיאלוג. אבני היסוד לתהליכי ההתפתחות לאורך שני הצירים הם: למידה, דיאלוג, הערכה וקהילה.

למידה – תפיסת מרחב וזמן באופן המאפשר למידה מכל דבר ובכל עת, מבוססת פס"ח (פליאה, סקרנות, חקר);הלמידה העצמאית מונעת מבחירה והתאמה אישית,מלווה בפיתוח תהליכי חשיבה ביקורתית רפלקטיבית ומטרתה פיתוח אינדיבידואל חקרני, סקרן, עצמאי, יוזם ואחראי לתהליכי הלמידה שלו.

דיאלוג - מושתת בכל מערכת יחסים, מכוון אותנטיות ורלבנטיות, מעמדה של כבוד לילד ולדעותיו. החינוך הדיאלוגי מחייב הידברות, בין מורים, תלמידים והורים. הדיאלוג מאפשר להגיע אל עולמו הפנימי של התלמיד ולהידבר על מושגים, ערכים, השקפות עולם וחוויות אישיות. בדרך זו נוצר קשר עמוק בין הלומד למורה שהוא הבסיס לצמיחת התלמיד ולליווי התהליכים ההתפתחותיים שלו. וכן, מתאפשר שיח רפלקטיבי הדדי.

הערכה - קיום תהליכי הערכה איכותנית,רפלקטיבית, דיאלוגית, הדדית -  לומד ומלמד, תהליכי רפלקציה ארוכי טווח וקצרי טווח המלווים את תהליכי ההתפתחות ומכווינים אותם.דרכי ההערכה הייחודיות כוללות הערכת תלמידים, הערכת מורים, באופן דיאלוגי על תהליכי הלמידה ועל דרכי ההוראה,תוך רפלקציה אישית, שיקוף ותהליכי בדיקה והערכה שיטתיים. הערכה איכותנית מילולית אישית זו מחליפה את ההערכה המדידה הקונבנציונאלית. ההערכה כוללת גם פיתוח כליהערכה מוסדית לתהליכי הוראה.כלי הערכה משמשים פיתוח תהליכי בדיקה והערכה של צוות ביה"ס ושל בחינת התפיסה החינוכית ופיתוח דרכים נוספות לקידומה. 

חברה וקהילה– הקהילה והקבוצה הם מפתח למערכות היחסים. תהליכי ההתפתחות מבוססים על תמיכה חברתית, הפרייה הדדית, למידה שיתופית ופיתוח מערכות יחסים בהקשר קהילתי. הלמידה בחברה המכילה שונות מחייבת מענים ייחודיים.חשיפת התלמידים לאוכלוסיות הטרוגניות והכוונתם בחינוך חברתי-ערכי . שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים: בביה"ס משולבים תלמידים עם לקויות למידה, לקות תקשורתית,  נכויות פיזיות ונפשיות. בנוסף בביה"ס כיתת תקשורת המשולבת עם שכבת הגיל הכרונולוגית. כמוכן, משולבים בביה"ס ילדים הבאים מרקע סוציו-אקונומי קהילתי הדורש מענים מיוחדים וטיפוח בביה"ס.